Phòng Nghiệp vụ Thị Trường

  Địa chỉ : Số 11 A Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám
  Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại : (04).3.8.434.231
  Fax : (04).3.7.321.935

  Cửa Hàng Bách hoá số 1

  Địa chỉ : Số 11 A Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám
  Quận Đống Đa, Thành phố Hà nội
  Điện thoại : (04).3.8.462.092
  Fax : (04).3.8.462.092

  Cửa hàng Bách hoá số 2

  Địa chỉ : Số 11 A Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám
  Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại : (04).3.7.324.390 - 3.8.434.093
  Fax : (04).3.7.324.390

  Phòng Nghiệp vụ Bảo hộ lao động 1

  Địa chỉ : Số 30 Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám
  Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại : (04).3.8.434.110
  Fax : (04).3.7.322.111

  Phòng Nghiệp vụ Bảo hộ lao động 2

  Địa chỉ : Số 30 Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám
  Quận Đống Đa, Thành phố Hà nội
  Điện thoại : (04).3.8.434.133
  Fax : (04).3.7.322.111